::โรงเรียนคงทองวิทยา::

ผู้บริหาร

นางลัดดาวัลย์  ศานตินิรันดร

ผู้อำนวยการโรงเรียนคงทองวิทยา

เนื้อหา

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางศิริญา  สุทธิพันธ์

 

 

นางวราพร  โพธิ์มั่น
 

 

นางสาวอรพรรณ  ปานมีทรัพย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

 
นายปรมะ ประยูรหงษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

            

 

นายคมกฤษณ์  เจตน์จำลอง

 

นางสาวสมหญิง  แข็งขัน

 

 

 

 

   
นายปรุฬห์  นราเที่ยง    

กลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาและพละศึกษา

  นายไพฑูรย์  วิเวก
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา

 

            

 

นางสิริรัตน์  ทวีตั๊งตระกูล

 

นางอุลัย  เมฆปั้น

 

 

 

 

 

นางสาวอำไพ  อุ่นศิริ     นายธณวรรษ  อรชร
     

 

            

 

นายพัชรพงศ์  เหลืองพุทธชาติ

 

  นายธัชณัฐ  เสือคำ

 

 

 

 

 

 
นางสาวมนัสนันท์  พิกุลชัยรัตน์   นายสันติธร  สระทองพลอย
     

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 

 
นายอนัน  บุตรดี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 

            

 

นางสาวจารุณี  กิจบำรุง

 

นางพรทิพย์  ปิ่นตบแต่ง

 

 

 

 

 

นางสาวสุภัคสิริ  อ้นแพ   นายพีรเชษฐ  เพ็ญแสง
     

 

            

 

นางสาวนิตยา  อินสว่าง

 

นางสาวกชพร  เดี่ยวสกุล

 

 

 

 

 

นางสาวศิริพร  สามบุญศรี   ว่าที่ร.ต.หญิงเสาวคนธ์  ใจทน
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

 
นางเพียงนภา  แจ้งธรรมมา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

            

 

นางบุษกร  คงนะ

 

นางสาวลำยอง  เปียโสม

 

 

 

 

 

นางสุมลทิพย์  ฐิติกวานนท์   นางสาวอรวรรณ  คงความสุข
     

 

            

 

นางสาวนัยนา  ยอดแก้ว

 

นางสาวปิยะดา  มูลทองน้อย

 

 

 

 

 

นางสาววาสนา  กำเนิดกาญจน์   นางธนัยนันท์  ศรีอภัย
     
 
นางสาวอารีย์  ลิ้มประสาท   นางสาวธนภรณ์  เกียรติภัทราภรณ์
     
 
นางสาวสาวิตรี  สุขเกษม   นางสาววิจิตรา  น้ำใจดี
     
      
นายเกริกเกียรติ  สรณะพิบูลย์   นางสาวอรุณวรรณ  ออมสิน

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดหมู่รอง

รับสมัครนักเรียน