::โรงเรียนคงทองวิทยา::

ผู้บริหาร

นางลัดดาวัลย์  ศานตินิรันดร

ผู้อำนวยการโรงเรียนคงทองวิทยา 
   เพจงานนโยบายและแผนงาน                                                                     
      

   
                  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564                


   โครงการกลุ่มบริหารงานวิชาการ


   โครงการกลุ่มบริหารทั่วไป


   โครงการกลุ่มงานกิจการนักเรียน
   
   
   โครงการกลุ่มงานบุคคล

   
   โครงการกลุ่มงานบริหารงบประมาณ 

 

รับสมัครนักเรียน