::โรงเรียนคงทองวิทยา::

ผู้บริหาร

นางจันทรพิมพ์ รัตนเดชกำจาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนคงทองวิทยา

 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2565 - 2567 โรงเรียนคงทองวิทยา

 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 โรงเรียนคงทองวิทยา

 

 
   เพจงานนโยบายและแผนงาน                                                                     
      

 

   
                  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566                


   โครงการกลุ่มบริหารงานวิชาการ


   โครงการกลุ่มบริหารทั่วไป


   โครงการกลุ่มงานกิจการนักเรียน
   
   
   โครงการกลุ่มงานบุคคล

   
   โครงการกลุ่มงานบริหารงบประมาณ


   โครงการพิเศษ