::โรงเรียนคงทองวิทยา::

ผู้บริหาร

นางลัดดาวัลย์  ศานตินิรันดร

ผู้อำนวยการโรงเรียนคงทองวิทยา

กลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาและพละศึกษา

  นายไพฑูรย์  วิเวก
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา

 

            

 

นางสิริรัตน์  ทวีตั๊งตระกูล

 

นางอุลัย  เมฆปั้น

 

 

 

 

 

นางสาวอำไพ  อุ่นศิริ     นายธณวรรษ  อรชร
     

 

            

 

นายพัชรพงศ์  เหลืองพุทธชาติ

 

  นายธัชณัฐ  เสือคำ

 

 

 

 

 

 
นางสาวมนัสนันท์  พิกุลชัยรัตน์   นายสันติธร  สระทองพลอย
     

 

 

 

 

 

 

 

 

รับสมัครนักเรียน