::โรงเรียนคงทองวิทยา::

ผู้บริหาร

นางลัดดาวัลย์  ศานตินิรันดร

ผู้อำนวยการโรงเรียนคงทองวิทยา

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงเรียนคงทองวิทยา

-----------------------------------------------------------------------------------

รับสมัครนักเรียน