::โรงเรียนคงทองวิทยา::

ผู้บริหาร

นางจันทรพิมพ์ รัตนเดชกำจาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนคงทองวิทยา

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 
นายอภิชาติ  เหลืองเพิ่มสกุล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

            

 

นางสาวจรรยา  ทรงนิพิฐกุล

 

  นางสาวจิราพร  โยคะนิตย์

 

 

 

 

   

 

นางพัชรินทร์  สิงห์สรศรี   นางสาวศิริลักษณ์  ศุกระเศรณี
     

            

 

นางสาวศุภางค์  บุญเฉย

 

นายสิทธิเดช  ฐานบัญชา

 

 

 

 

 

  นางสาวปนิดา  กาพิมาย   นางสาวภัททิยา  โสมภีร์
     
 
นางสาวอินทร์ศตกาญจน์  โพธิจักร   นางสาวชัญญานุช นาคินทร์
     
      
นางสาวโสภิดา  แก้วเกิด    นางสาวอัสมา  มูเซะ
     
                            คอมพิวเตอร์                             
     

            

 

นายจตุรงค์  ตรีรัตน์

 

  นายผจญ  รุ่งอรุณเลิศ

            

 

นางสาวภัทรจิตรา ศรีแสงทรัพย์

 

  นางสาวเบญญาภา  แสงจันทร์

 

 

 

            

 

นายอิสรา  แสนประเสริฐ

 

นายพณชัย  บรรจงรอด

 

 

 

            

 

นางสาววนิดา  อินสุวรรณ

 

นายสถาพร  ทองดี  

 

 

 
   
นางสาวณัฐกาญจน์  โตหริ่ม