::โรงเรียนคงทองวิทยา::

ผู้บริหาร

นางลัดดาวัลย์  ศานตินิรันดร

ผู้อำนวยการโรงเรียนคงทองวิทยา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 
นายอภิชาติ  เหลืองเพิ่มสกุล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

            

 

นางสาวจรรยา  ทรงนิพิฐกุล

 

  นางสาวจิราพร  โยคะนิตย์

 

 

 

 

 

นางพัชรินทร์  สิงห์สรศรี    นางสาววไลพรรณ  ติรกาญจนกุล
     

 

            

 

นางสาวศิริลักษณ์  ศุกระเศรณี

 

นางสาวศุภางค์  บุญเฉย

 

 

 

 

 

นายสิทธิเดช  ฐานบัญชา     นางสาวปนิดา  กาพิมาย
     
 
ว่าที่รต.ปิยะพงษ์  โสเสมอ   นางสาวภัททิยา  โสมภีร์
     
 
นางสาวอินทร์ศตกาญจน์  โพธิจักร   นางสาวชัญญานุช นาคินทร์
     
     
นางสาวโสภิตา  แก้วเกิด    
     
                            คอมพิวเตอร์                             
     

            

 

นายจตุรงค์  ตรีรัตน์

 

  นายผจญ  รุ่งอรุณเลิศ

            

 

นางสาวภัทรจิตรา ศรีแสงทรัพย์

 

  นางสาวเบญญาภา  แสงจันทร์

 

 

 

            

 

นายอิสรา  แสนประเสริฐ

 

  นางสาววนิดา  อินสุวรรณ

 

 

 

            

 

นายสถาพร  ทองดี

 

  นางสาวณัฐกาญจน์  โตหริ่ม
     

            

 

นายณัฐพล  เพชรข้อง

 

 

 

 

 

รับสมัครนักเรียน