::โรงเรียนคงทองวิทยา::

ผู้บริหาร

ดร. รุ่งชีวา  สุขศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนคงทองวิทยา