::โรงเรียนคงทองวิทยา::

ผู้บริหาร

นางลัดดาวัลย์  ศานตินิรันดร

ผู้อำนวยการโรงเรียนคงทองวิทยา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

 
นางเพียงนภา  แจ้งธรรมมา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

            

 

นางบุษกร  คงนะ

 

นางสาวลำยอง  เปียโสม

 

 

 

 

 

นางสุมลทิพย์  ฐิติกวานนท์   นางสาวอรวรรณ  คงความสุข
     

 

            

 

นางสาวนัยนา  ยอดแก้ว

 

นางสาวปิยะดา  มูลทองน้อย

 

 

 

 

 

นางสาววาสนา  กำเนิดกาญจน์   นางธนัยนันท์  ศรีอภัย
     
 
นางสาวอารีย์  ลิ้มประสาท   นางสาวธนภรณ์  เกียรติภัทราภรณ์
     
 
นางสาวสาวิตรี  สุขเกษม   นางสาววิจิตรา  น้ำใจดี
     
      
นายเกริกเกียรติ  สรณะพิบูลย์   นางสาวอรุณวรรณ  ออมสิน

 

 

 

 

 

 

 

 

รับสมัครนักเรียน