::โรงเรียนคงทองวิทยา::

ผู้บริหาร

นางลัดดาวัลย์  ศานตินิรันดร

ผู้อำนวยการโรงเรียนคงทองวิทยา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

 

  นางนิภา  เมฆจินดา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

            

 

นายจงกล  พุทธศาวงษ์

 

  นางเฉลิมขวัญ  สุขโยธิน

 

 

 

 

 

นางเดือนเพ็ญ  สามงามน้อย    นายวสันต์  เพ็ญเสวี
     

 

            

 

นายเสรี  สุขโยธิน

 

นางสาวอรอุรา  สุขแปดริ้ว

 

 

 

 

 

นางสาววิลาภรณ์  ตันทอง     นายธนะ จิตต์กระจ่าง
     
 
นางสาวสุวรรณา  สืบกลั่น   นายดิษฐกานต์  มาสีปา
     
 
นายนพพล  กันทะวงษ์   นายจีรชัย  งามยิ่งยศ
     
   
นางสาวจีรพร  ลี้เจริญ    

 

 

 

 

 

 

 

 

รับสมัครนักเรียน