::โรงเรียนคงทองวิทยา::

ผู้บริหาร

นางลัดดาวัลย์  ศานตินิรันดร

ผู้อำนวยการโรงเรียนคงทองวิทยา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

 
นายปรมะ ประยูรหงษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

            

 

นายคมกฤษณ์  เจตน์จำลอง

 

นางสาวสมหญิง  แข็งขัน

 

 

 

 

   
นายปรุฬห์  นราเที่ยง    

รับสมัครนักเรียน