::โรงเรียนคงทองวิทยา::

ผู้บริหาร

นางจันทรพิมพ์ รัตนเดชกำจาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนคงทองวิทยา

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566
(รอบ 6 เดือน)