::โรงเรียนคงทองวิทยา::

ผู้บริหาร

นางจันทรพิมพ์ รัตนเดชกำจาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนคงทองวิทยา

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบุคลากร โรงเรียนคงทองวิทยา (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2566)