::โรงเรียนคงทองวิทยา::

ผู้บริหาร

นางจันทรพิมพ์ รัตนเดชกำจาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนคงทองวิทยา

โรงเรียนคงทองวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 135 หมู่ที่ 1 ถนนเศรษฐวิถี ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

รหัสไปรษณีย์ 73150 

ห่างจากตัวเมืองนครปฐมประมาณ 19 กิโลเมตร  โทรศัพท์ 0-3438-1769, 0-3438-1076  และโทรสาร : 0-3438-1077


            โรงเรียนคงทองวิทยา เริ่มเปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2508         โดยได้รับความเมตตาอุปการะจากท่าน 
พระ ครูภาวนาสังวรคุณ (หลวงพ่อเต๋  คงทอง) เจ้าอาวาสวัดสามง่ามในสมัยนั้น        ได้มอบที่ดินจำนวน 25 ไร่ 3 งาน     พร้อมด้วยอาคารเรียนแบบ 2 ชั้น 12    ห้อง เรียน         ราคา   1,200,000   บาท นอกจากนี้หลวงพ่อยังสมทบเงินในการก่อสร่างอาคารประกอบอีกมากมาย     เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2512 ระหว่างที่การ ก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรกยังไม่แล้วเสร็จก็ได้รับความอนุเคราะห์จาก โรงเรียนวัดสามง่ามซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกันอนุญาตให้ โรงเรียนคงทองวิทยาใช้อาคารเรียนและสถานที่บางส่วนของโรงเรียนวัดสามง่าม ดำเนินการเรียนการสอนไปก่อน  จนกระทั่งปี พ.ศ. 2514 การก่อสร้างอาคารเรียนหลัง แรกของโรงเรียนคงทองวิทยาจึงเสร็จสมบูรณ์  และเริ่มใช้ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา  ต่อมาในปี พ.ศ. 2524  ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้เปิดทำการสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย


                ปีการศึกษา 2544   โรงเรียนได้จัดสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ (แบบสำนักงานประถมศึกษาอำเภอ) 2 ชั้น   โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณค่าก่อสร้างจากนายบุญสม – นางตังบ๊วย  ชมภูพงศ์ จำนวน 3,000,000 บาท เพื่อ
ใช้เป็นอาคารสำนักงานและห้องเรียน


               ปีการศึกษา 2545  โรงเรียนได้จัดสร้างศูนย์วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสครบรอบ 50 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฎราชกุมาร  
เพื่อ ให้บริการอินเตอร์เน็ตแก่นักเรียน ซึ่งในเบื้องต้นมีจำนวน 15  เครื่อง และได้เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2545 เป็นต้นมา


             ปีการศึกษา 2546  โรงเรียนได้จัดตั้งห้องเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อใช้เป็นห้องเรียนค้นคว้าหาความรู้และห้องประชุม จัดตั้งศูนย์อิเลคทรอนิคส์เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลของนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน จัดสร้างฐานเสาธง สร้างอาคารคลุมทางเดินเท้าเข้าประตูโรงเรียนถึงอาคารเรียน 1 และอาคาร
เรียน 2 และจัดสร่างอาคารสวัสดิการชมพูพงศ์


             ปีการศึกษา 2547  โรงเรียนคงทองวิทยาได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนในโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝันของอำเภอดอนตูม จึงได้พัฒนาสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนให้สวยงามเป็นแหล่งเรียนรู้และอำนวยต่อการเรียนการสอนโรงเรียนได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษด้านต่าง ๆ เช่น ดนตรี ศิลปะ กีฬา และอื่่น ๆ โ ดยจัดสร้างเวทีแสดงศักยภาพของนักเรียนเป็นเวทีกลางแจ้งเพื่อแสดงผลงานขงนักเรียนในชั่วโมงกิจกรรมตามความถนัด


             ปีการศึกษา 2549  โรงเรียนได้จัดสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 3 ชั้น โดไยได้รับการสนับสนุนงบประมาณค่าก่อสร้างจาก พระครูประยุตนวการ(หลวงพ่อมแย้ม  ฐานยุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดสามง่าม จำนวนเงิน 6,000,000 บาท และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบจำนวนเงิน 2,000,000 บาท รวมค่าก่อส้่างทั้งสิ้น 8,000,000 บาท เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนและห้องประชุม


                 ปีการศึกษา 2551  โรงเรียนจัดสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 3 ชั้น จำนวน 8 ห้องเรียน ราคาประมาณ 7,000,000 บาท เพื่อทดแทนอาคารเก่าที่รื้อถอนเนื่องจากเสาและคานแตกร้าว โดยได้รับการสนับสนุนจากท่านพระครูประยุตนวการ (หลวงพ่อแย้ม  ฐานยุตโต) เจ้าอาวาสวัดสามง่าม บริจาคเงินงบประมาณ  
4,800,000บาท และได้รับการสนับสนุนจากผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่ร่วมสมทบทุนในการก่อสร้างอาคารเรียน  โรงเรียนคงทองวิทยา ได้รับการพัฒนาก้าวหน้ามาเป็นลำดับจนกลายเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำอำเภอดอนตูม ที่มีความพร้อมในทุก ๆ ด้านและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นจากชุมชนชาวอำเภอดอนตูม และบริเวณใกล้เคียง จนได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ  1  อำเภอ  1  โรงเรียนในฝันและได้ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการรับรองให้เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันและเป็นโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาประเภทที่หนึ่ง พื่อรองรับการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา