::โรงเรียนคงทองวิทยา::

ผู้บริหาร

นางลัดดาวัลย์  ศานตินิรันดร

ผู้อำนวยการโรงเรียนคงทองวิทยา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ครูบัญชา  บวรโภคิน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
                                              

ครูธนาคม  ตันตยานุวัตร

                                            

ครูซ่อนกลิ่น  ศรีทองเทศ
                                              

ครูสมพรชัย  ประพันธ์
                                             
 

ครูสุชาติ  กษิตินทร์
                                              

ครูฉันทนา   หนูแสน

                                            

ครูชัญญาวีร์  โพธิ์ทองชัยภา
                                              


รูภรณ์ศุมา   ฤทธิไกรวรกุล
                                           


ครูนัจภัค     บูชาพิมพ์
                                              

ครูวิไลลักษณ์  ดวงใจ
                                             

ครูอนุพงษ์   ภู่นาค
                                              

ครูสุจินดา     ขันธเสมา 
                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

รับสมัครนักเรียน