::โรงเรียนคงทองวิทยา::

ผู้บริหาร

นางจันทรพิมพ์ รัตนเดชกำจาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนคงทองวิทยา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

  นางสาวมยุรา  สอนคำ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม

 

            

  

  นายสุชาติ  กษิตินทร์

 

นายบัญชา  บวรโภคิน

 

 

 

 

 

นางสาววิไลลักษณ์  ดวงใจ    นางสาวชัญญาวีร์  โพธิ์ทองชัยภา
     

 

            

 

นางสาวนัจภัค  บูชาพิมพ์

 

นางสาวภรณ์ศุมา  ฤทธิไกรวรกุล

 

 

 

 

 

 

นางฉันทนา  หนูแสน   นายอนุพงษ์  ภู่นาค 
     
 
นางสาวประพากร  พุ่มศรี   นายพีระศักดิ์  สุขสำราญ
     
   
นางสาวเบญจมาภรณ์  บัวคำ