::โรงเรียนคงทองวิทยา::

ผู้บริหาร

นางลัดดาวัลย์  ศานตินิรันดร

ผู้อำนวยการโรงเรียนคงทองวิทยา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

 
นายบัญชา  บวรโภคิน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม

 

            

 

นางสาวซ่อนกลิ่น  ศรีทองเทศ

 

  นายสุชาติ  กษิตินทร์

 

 

 

 

 

นางสาววิไลลักษณ์  ดวงใจ    นางสาวชัญญาวีร์  โพธิ์ทองชัยภา
     

 

            

 

นางสาวนัจภัค  บูชาพิมพ์

 

นางสาวภรณ์ศุมา  ฤทธิไกรวรกุล

 

 

 

 

 

นางฉันทนา  หนูแสน     นางสาวมยุรา  สอนคำ
     
 
นายอนุพงษ์  ภู่นาค   นายพีระศักดิ์  สุขสำราญ
     
 
นางสาวประพากร  พุ่มศรี   นางสาวเบญจมาภรณ์  บัวคำ
     
   
นางสาวลักษมน  ถิ่นวงษ์เกอร์    

 

 

 

 

 

 

 

 

รับสมัครนักเรียน