::โรงเรียนคงทองวิทยา::

ผู้บริหาร

นางลัดดาวัลย์  ศานตินิรันดร

ผู้อำนวยการโรงเรียนคงทองวิทยา

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 

 
นายอนัน  บุตรดี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 

            

 

นางสาวจารุณี  กิจบำรุง

 

นางพรทิพย์  ปิ่นตบแต่ง

 

 

 

 

 

นางสาวสุภัคสิริ  อ้นแพ   นายพีรเชษฐ  เพ็ญแสง
     

 

            

 

นางสาวนิตยา  อินสว่าง

 

นางสาวกชพร  เดี่ยวสกุล

 

 

 

 

 

นางสาวศิริพร  สามบุญศรี   ว่าที่ร.ต.หญิงเสาวคนธ์  ใจทน
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

รับสมัครนักเรียน