::โรงเรียนคงทองวิทยา::

ผู้บริหาร

นางลัดดาวัลย์  ศานตินิรันดร

ผู้อำนวยการโรงเรียนคงทองวิทยา

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  และเทคโนโลยี

ครูอนัน  บุตรดี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
                                      

ครูจารุณี  กิจบำรุง

                                    

ครูสุภัคสิริ  อ้นแพ
                                      

ครูปรีชา  แสงอุทัย
                                    

ครูพรทิพย์  ปิ่นตบแต่ง
                                      

ครูพีรเชษฐ  เพ็ญแสง
                                    

 

 

ครูจิรารัตน์      กิจบำรุง
                                      

 

 

ครูผจญ  รุ่งอรุณเลิศ
หัวหน้างานคอมพิวเตอร์
                                      

ครูจตุรงค์  ตรีรัตน์ 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับสมัครนักเรียน