::โรงเรียนคงทองวิทยา::

ผู้บริหาร

นางลัดดาวัลย์  ศานตินิรันดร

ผู้อำนวยการโรงเรียนคงทองวิทยา

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 

 

 

รับสมัครนักเรียน