::โรงเรียนคงทองวิทยา::

ผู้บริหาร

นางจันทรพิมพ์ รัตนเดชกำจาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนคงทองวิทยา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

 

  นางสาวขนิษฐา   เดชป้อง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

            

 

นางกิตติมา  บวรโภคิน

 

  นางธารทิพย์  สิกขมาน 

 

 

 

 

 

นางสาวประภัสสร  นิ่มละออ   นางสาวศิริพร สินพรม 
     

 

            

 

นางสาววรรณี  ไพรภูธร

 

  นางสาวสุดารัตน์  จันทร์แถม

 

 

 

 

 

 

นางสาวญาณิศา   ไพรวัลย์

 

นายเสถียรพล   แซ่ลิ้ม

     
     
   นางสาวเนตรศราง  อำนวยนาถพงศ์