::โรงเรียนคงทองวิทยา::

ผู้บริหาร

นางลัดดาวัลย์  ศานตินิรันดร

ผู้อำนวยการโรงเรียนคงทองวิทยา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

ครูสลักจิตร  ปลื้มละมัย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
                                           

ครูกิตติมา  บวรโภคิน

                                           

ครูธารทิพย์  สิกขมาน
                                             

ครูขนิษฐา    ปราชญ์เวท
                                          

ครูเมธาวี  ศรีสมบูรณ์
                                           


ครูกนกกาญจน์   เกิดที่สุด 
                                            

 

 

 

 

 

   

 

 

  

รับสมัครนักเรียน