::โรงเรียนคงทองวิทยา::

ผู้บริหาร

นางลัดดาวัลย์  ศานตินิรันดร

ผู้อำนวยการโรงเรียนคงทองวิทยา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

 

  นางสาวขนิษฐา   เดชป้อง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

            

 

นางกิตติมา  บวรโภคิน

 

  นางธารทิพย์  สิกขมาน 

 

 

 

 

 

นางสาวประภัสสร  นิ่มละออ     นางสาวรัตนา  แก้วดวง 
     

 

            

 

นางสาววรรณี  ไพรภูธร

 

  นางสาวภัทรสุดา  จ้อยทองมูล 

 

 

 

 

 

นางสาวศิริพร สินพรม     นางสาวสุดารัตน์  จันทร์แถม
     

 

 

 

 

 

 

 

 

รับสมัครนักเรียน