::โรงเรียนคงทองวิทยา::

ผู้บริหาร

นางลัดดาวัลย์  ศานตินิรันดร

ผู้อำนวยการโรงเรียนคงทองวิทยา

ผู้บริหารร่วมแสดงเจตจำนงสุจริต ในการประชุมผู้บริหารโรงเรียน

กิจกรรมหน้าเสาธง

รับสมัครนักเรียน