::โรงเรียนคงทองวิทยา::

ผู้บริหาร

นางจันทรพิมพ์ รัตนเดชกำจาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนคงทองวิทยา

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวอรพรรณ  ปานมีทรัพย์

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

 
นายปรมะ ประยูรหงษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

            

 

นายคมกฤษณ์  เจตน์จำลอง

 

นางสาวสมหญิง  แข็งขัน

 

 

 

 

   
นายปรุฬห์  นราเที่ยง   นางสาวสุวรรณธิดา  สีงาม

กลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา

 
 นางอุลัย  เมฆปั้น
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

            

 

นางสาวอำไพ  อุ่นศิริ

 

 นายธณวรรษ  อรชร

 

 

 

 

            

 

นายพัชรพงศ์  เหลืองพุทธชาติ

 

  นายธัชณัฐ  เสือคำ

 

 

 

 

 

 
นายธนภัทร   ทาเวียง   นายเกรียงไกร   ฐานบัญชา
     
     
นายสันติธร  สระทองพลอย    
     

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 
นางสาวสุภัคสิริ  อ้นแพ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 

            

 

นางสาวศิริพร  สามบุญศรี

 

นางสาวกชพร  เดี่ยวสกุล

 

 

 

 

 

 

 ว่าที่ร.ต.หญิงเสาวคนธ์  ใจทน    นางสาวสิรินรัตน์  สำรวมจิตร์
 

            

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

 
นางเพียงนภา  แจ้งธรรมมา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

            

 

นางบุษกร  คงนะ

 

นางสุมลทิพย์  ฐิติกวานนท์

 

 

 

 

 

นางสาวอรวรรณ  คงความสุข   นางสาวปิยะดา  มูลทองน้อย
     

            

 

นางสาวชรัญญา   สุนทรวุฒิศิลป์

 

นางสาวปิยะดา  มูลทองน้อย

 

 

 

 

นางสาวอารีย์  ลิ้มประสาท   นางธนัยนันท์  ศรีอภัย
     
 
นางสาวธนภรณ์  เกียรติภัทราภรณ์   นางสาวสาวิตรี  สุขเกษม
     
 
นางสาววิจิตรา  น้ำใจดี   นางสาวอรุณวรรณ   ออมสิน
     
      
นายฐาปณัฐ   อยู่สงค์   นางสาวสโรชา   ธัญญากุลวงศ์
     

   
นางสาวธีรนุช   อ่ำทอง    

 

หมวดหมู่รอง