::โรงเรียนคงทองวิทยา::

ผู้บริหาร

นางลัดดาวัลย์  ศานตินิรันดร

ผู้อำนวยการโรงเรียนคงทองวิทยา

 รับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

-------------------------------------------------------

รับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

 

 

 

รับสมัครนักเรียน